Streszczenie projektu PO WER

Opublikowano: 2021-11-11 11:14, Numer artykułu: 46085 , Autor: K.Arsoba

Projekt PO WER „Na drodze do nowoczesności” skierowany jest do nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Naszym głównym zamierzeniem jest unowocześnienie metod pracy poprzez efektywniejsze korzystanie z nowych technologii w pracy z uczniem i poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli o innowacyjne narzędzia TIK.

Uczestnictwo w projekcie to także cenne doświadczenie kulturowe i międzynarodowe, polegające na interakcji z innymi uczestnikami, pochodzącymi z różnych zakątków Europy w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

W ramach naszych mobilności czterech nauczycieli języków obcych wzięło udział w kursach metodycznych we Francji, w Austrii i na Malcie. Dwutygodniowy pobyt w szkołach językowych zapewnił im dostęp do aktualności z dziedziny metodyki oraz wskazał różnorodne sposoby kreatywnego rozwijania sprawności językowych uczniów. Kolejne cztery osoby (język angielski, biologii i geografia) pogłębiały umiejętności z wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu na Malcie i we Włoszech. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych i języka angielskiego doskonalili swoje umiejętności językowe na Cyprze, we Francji i w Niemczech.

W kolejnej fazie projektu pragniemy podzielić się zdobytą wiedzą i nowymi umiejętnościami poprzez organizowanie warsztatów, spotkań, ciekawych przedsięwzięć szkolnych oraz wdrożenie nowych narzędzi w codziennej pracy z uczniem.

Przewidywane rezultaty projektu to z pewnością podniesienie kwalifikacji metodycznych i językowych nauczycieli, poprawa jakości oferty edukacyjnej placówki, integracja nowoczesnych narzędzi TIK w nauczaniu różnych przedmiotów oraz realizacja projektów eTwinning.

Projekt zwiększy potencjał kadry szkoły w zakresie współpracy międzynarodowej oraz przyczyni się do nadania szkole europejskiego wymiaru.

 

The project "On the road to modernity" is aimed at the teachers of the Second High School of Nicolaus Copernicus in Bydgoszcz. Our main objective  for the project is to improve the effectiveness and quality of work by implementing new technologies in a classroom and to increase innovation through ICT tools.

Participation in the project is also a valuable cultural and international experience based on interacting, exchanging ideas and sharing good practices with teachers from other European countries.

As part of our mobility, four foreign language teachers took part in methodology courses in France, Austria and Malta. A two-week stay in language schools provided them with effective new techniques and teaching ideas to develop students’ language skills in a creative way. Teachers of English, Biology and Geography discovered some of the most popular and practical educational apps for teaching in Malta and Italy. The remaining three participants- teachers of Citizenship, History and English improved their language skills in Cyprus, France and Germany.

In the follow-up phase of the project, we plan to share the acquired knowledge and new skills by organizing workshops, meetings, interesting school projects and implementing new ICT tools in everyday work with students.

The expected results of the project are certainly improved methodological and linguistic competences of teachers, improved quality of education, the integration of modern ICT tools in teaching wider range of subjects and  eTwinning projects carried out at school. The project will reinforce   cooperation with partners from abroad and will contribute to giving the school a European dimension.